O dyktandzie

Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” oraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi zapraszają mieszkańców Piły i regionu pilskiego do udziału w VI edycji konkursu ortograficznego DYKTANDO 500 o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

Konkurs odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Miejskiej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8.

Autorem tekstu dyktanda jest prof. Andrzej Markowski – przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Na zwycięzców zmagań ortograficzno - interpunkcyjnych czekają wartościowe nagrody.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 16 kwietnia 2018 r.

Podejmij wyzwanie! Zostań Mistrzem Ortografii!

Regulamin

Regulamin otwartego konkursu ortograficznego dla dorosłych DYKTANDO 500 o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami konkursu ortograficznego dla dorosłych DYKTANDO 500 pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk są Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile oraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter dyktanda, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Piły i powiatów: pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szczecineckiego i  wałeckiego, którzy ukończyli 16 lat, oraz zaproszeni goście.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 500 jest zarejestrowanie się przez wypełnienie zgłoszenia
  do 16 kwietnia 2018 r. i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu.
 3. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.pila.pl.
 4. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 500 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr …
 5. Organizatorzy do dnia 17 kwietnia 2018 r. zamieszczą na stronie www.dyktando.pila.pl pełne listy zakwalifikowanych do konkursu.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
 7. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora konkursu w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
 8. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

JURY

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z nauczycieli języka polskiego w Pile pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
 2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności prawidłowym przebiegiem Dyktanda 500, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem kwestii spornych związanych z przebiegiem Dyktanda 500.
 3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w 21 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Miejskiej w Pile przy
  ul. Dąbrowskiego 8.
 2. Rejestracja uczestników konkursu 21 kwietnia 2018 roku od godziny 9.30. Uczestnicy będą wpuszczani do sali po okazaniu dokumentu tożsamości.
 3. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
 5. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
 7. Prace sprawdzać będzie komisja złożona z nauczycieli polonistów miasta Piły.
 8. Dyktowany tekst uczestnicy zapiszą otrzymanym długopisem, na otrzymanym papierze, możliwie wyraźnie.
 9. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy uwzględnione w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w nim zasadami. Ten słownik będzie też służył jako źródło kryteriów poprawności w trakcie sprawdzania zapisów podyktowanego tekstu.
 10. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje mniejsza liczba błędów. Gdyby w dwóch lub
  w większej ilości zapisów wystąpiło tyle samo błędów, Jury – aby wyłonić zwycięzcę – uwzględni ich jakość. Gdyby dwa lub więcej zapisów nie zawierało żadnego błędu, jury w celu wyłonienia zwycięzcy uwzględni walory estetyczne zapisów. W razie niejednomyślności Jury rozstrzyga głos przewodniczącego.
 11. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
 12. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
 13. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 21 kwietnia 2018 roku ok. godz. 13.30 w Sali Miejskiej w Pile przy  ul. Dąbrowskiego 8.
 14. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową ufundowaną przez Prezydenta Miasta Piły i Dyplomem Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej. Nagrodzonych zostanie również kolejnych pięciu laureatów – zdobywcy II i III miejsca oraz 3 wyróżnionych.
 15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne przewidziane lub na ich ekwiwalent pieniężny, przy czym wolne od podatku dochodowego są nagrody rzeczowe do wysokości 760 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu.
 3. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących Dyktando 500 postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile oraz na stronie internetowej www.dyktando.pila.pl oraz www.rck.pila.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 6. Autorstwo zapisów podyktowanego tekstu może zostać ujawnione tylko za pisemną zgodą ich autorów.
 7. Wgląd do własnego zapisu w dniu konkursu będą mieli uczestnicy pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na publiczne ujawnienie swego autorstwa.
 8. Wszystkie zapisy podyktowanego tekstu zostaną złożone w archiwum w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.

 

Organizatorzy konkursu

Lista uczestników

Roman Staszak
Beata Bednarska
Bożena Kleszcz
Mariuz Rykała
Natalia Wolska
Kamil Stolicki
Bożena Hołtyn
Aleksandra Kralska
Edward Klupś
Matylda Molska
Ewa Czajkowska
Krzysztof Wojtasik
Katarzyna Wiśniewska-Wojtasik
Anna Kaczmarek
Aleksandra Kucharczyk
Sylwia Majchrzak
Adriana Jaroszewska
Weronika Szarek
Ewa Purgiel
Robert Łaski
Krzysztof Chawziuk
Paulina Kupczyk
Maria Willam
Natalia Michalska
Agnieszka Cichoń-Kaleta
Kinga Baran
Mateusz Goworek
Katarzyna Burczyk
Justyna Szatanik
Rafał Wojciński
Kamila Słowińska
Anna Krygier
Łukasz Krygier
Alina Wachowiak
Daria Tutaj
Paulina Barycza
Tomasz Marciniak
Agnieszka Zbielska
Aleksandra Drutel-Jenek
Robert Dukat
Daria Szweda
Aleksandra Karpińska
Sonia Zielonka
Paulina Dukat
Monika Szkodzińska
Hanna Piątek
Aleksandra Rumińska
Ariana Buszkiewicz
Krzysztof Jurewicz
Katarzyna Polachowska
Izabela Waśkiewicz
Karolina Bąkowska
Rafał Puciłowski
Jan Cieślik
Marta Lewenda
Beata Życka
Mirosława Szudera

Lista zwycięzców

Znamy już zwycięzców VI edycji „Dyktanda 500”:

MISTRZEM ORTOGRAFII ZIEMI PILSKIEJ 2018 

została:
Pani Beata BEDNARSKA z Piły

II miejsce zajęła

Pani Katarzyna POLACHOWSKA z Piły

III miejsce zdobyła 

Pani Aleksandra KUCHARCZYK ze Skórki

 

Wyróżnienia otrzymali:

Pani Bożena KLESZCZ z Piły

Pani Alina WACHOWIAK z Gołańczy

Pan Krzysztof JUREWICZ z Dolaszewa

Tekst dyktanda

Sto arcytrudnych słów na stulecie

            Czy wiedzą Państwo, że w ciągu ostatniego stulecia co najmniej kilkaset słów wyszło z użycia, zaś kilkanaście tysięcy, a co poniektórzy twierdzą, że - ho, ho – kilkadziesiąt tysięcy, na dobre umościło się w naszej ojczyźnie polszczyźnie? Spomiędzy nich można wybrać plus minus setkę takich, których pisownia nastręczała bądź dalej przysparza niemałych trudności, a także takich, których znaczenie co nieco się zmieniło albo w ogóle  zniknęło było ze słownika języka polskiego, i to nie byle jakiego, lecz superuczonego słownika Wydawnictwa Naukowego PWN. No, bo czy ktokolwiek bądź pamięta jeszcze, co to był sandwicz czy chociażby jaki taki butersznyt? A przecież z pewnością nie były one obce marszałkowi Piłsudskiemu, czy generałom Rydzowi – Śmigłemu i Orliczowi – Dreszerowi. A znany birbant i hulaka, generał Bolesław Wieniawa – Długoszowski zapewne używał trybuszona do otwierania flaszek z cabernetem czy chianti, choć zapewne nie robił tego przy ekstaradamach, takich jak poetessa Maria Pawlikowska – Jasnorzewska czy znana sportsmenka Halina Konopacka (a właściwie – Matuszewska – Szczerbińska).

            Na wywczasy jeżdżono podówczas nad Morze Bałtyckie, w pobliże nowo wybudowanej Gdyni lub na półwysep Hel albo w góry. Atoli nie tylko w Tatry lecz także na Huculszczyznę i Bukowinę. Niemalże co wieczór w wykwintnych lokalach tańczono charleston i fokstrota, a później także lambeth – walka, często w towarzystwie fordanserów i fordanserek, a w podrzędnych tancbudach królowały sztajerki i – a jakże – tango andrusowskie. W coraz liczniejszych kinoteatrach wyświetlano komedie ze Szczepciem i Tońciem, znanymi baciarami lwowskimi, albo romanse z Hanką Ordonówną czy Aleksandrem Żabczyńskim. W kabarecie Qui Pro Quo brylowali Eugeniusz Bodo, Mieczysław Fogg, a także Hanka Ordonówna czy Zula Pogorzelska, które nie były szansonistkami, lecz uwielbianymi artystkami piosenkarkami.

            Można by długo jeszcze przypominać zapomniane słowa i nie mniej zapomniane fakty i osoby tego nieco ponaddwudziestoletniego okresu Drugiej Rzeczypospolitej, ale i ten miniprzegląd daje obraz tego, jak zmieniła się polszczyzna, bo świat się zmienił.

Archiwum

Archiwalne konkursy ortograficzne Pilskie Dyktando 500:

2017 2016 2015 2014 2013