O dyktandzie

Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” oraz Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi zapraszają mieszkańców Piły i regionu pilskiego do udziału w V edycji konkursu ortograficznego DYKTANDO 500 o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

Konkurs odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Teatrze Miejskim w Pile, pl. Staszica 1.

Autorem tekstu dyktanda tradycyjnie jest prof. Andrzej Markowski – przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Na zwycięzców zmagań ortograficzno - interpunkcyjnych czekają wartościowe nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Piły.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 5 kwietnia 2017 r.

Podejmij wyzwanie! Zostań Mistrzem Ortografii!

Regulamin

Regulamin otwartego konkursu ortograficznego dla dorosłych DYKTANDO 500 o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami konkursu ortograficznego dla dorosłych DYKTANDO 500 pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk są Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile oraz  Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter dyktanda, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Piły
  i powiatów: pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szczecineckiego i  wałeckiego, którzy ukończyli 16 lat, oraz zaproszeni goście.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 500 jest zarejestrowanie się przez wypełnienie zgłoszenia
  do 5 kwietnia 2017 r. i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu.
 3. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.pila.pl.
 4. Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 500 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr …
 5. Organizatorzy do dnia 6 kwietnia 2017 r. zamieszczą na stronie www.dyktando.pila.pl pełne listy zakwalifikowanych do konkursu.
 6. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
 8. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora konkursu w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
 9. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

JURY

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z nauczycieli języka polskiego w Pile pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
 2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności prawidłowym przebiegiem Dyktanda 500, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem kwestii spornych związanych z przebiegiem Dyktanda 500.
 3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w 8 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 w Teatrze Miejskim
  w Pile przy pl. Staszica 1.
 2. Rejestracja uczestników konkursu 8 kwietnia 2017 roku od godziny 9.30. Uczestnicy będą wpuszczani do sali po okazaniu dokumentu tożsamości.
 3. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
 5. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
 7. Prace sprawdzać będzie komisja złożona z nauczycieli polonistów miasta Piły.
 8. Dyktowany tekst uczestnicy zapiszą otrzymanym długopisem, na otrzymanym papierze, możliwie wyraźnie.
 9. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy uwzględnione w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w nim zasadami. Ten słownik będzie też służył jako źródło kryteriów poprawności w trakcie sprawdzania zapisów podyktowanego tekstu.
 10. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje mniejsza liczba błędów. Gdyby w dwóch lub
  w większej ilości zapisów wystąpiło tyle samo błędów, Jury – aby wyłonić zwycięzcę – uwzględni ich jakość. Gdyby dwa lub więcej zapisów nie zawierało żadnego błędu, jury w celu wyłonienia zwycięzcy uwzględni walory estetyczne zapisów. W razie niejednomyślności Jury rozstrzyga głos przewodniczącego.
 11. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
 12. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
 13. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 8 kwietnia 2016 roku ok. godz. 14.30 w Teatrze Miejskim w Pile przy  pl. Staszica 1.
 14. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową ufundowaną przez Prezydenta Miasta Piły i Dyplomem Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej. Nagrodzonych zostanie również kolejnych pięciu laureatów – zdobywcy II i III miejsca oraz 3 wyróżnionych.
 15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne przewidziane lub na ich ekwiwalent pieniężny, przy czym wolne od podatku dochodowego są nagrody rzeczowe do wysokości 760 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu.
 3. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących Dyktando 500 postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Zespole Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile oraz na stronie internetowej www.dyktando.pila.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 6. Autorstwo zapisów podyktowanego tekstu może zostać ujawnione tylko za pisemną zgodą ich autorów.
 7. Wgląd do własnego zapisu w dniu konkursu będą mieli uczestnicy pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na publiczne ujawnienie swego autorstwa.
 8. Wszystkie zapisy podyktowanego tekstu zostaną złożone w archiwum w Zespole Szkól nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile.

 

Organizatorzy konkursu

Lista zwycięzców

Znamy już zwycięzców V edycji „Dyktanda 500”:

MISTRZEM ORTOGRAFII ZIEMI PILSKIEJ 2017 została:
pani Alina WACHOWIAK z Gołańczy

II miejsce zajęła pani Bożena KLESZCZ z Piły

III miejsce zdobyła pani Ariana BUSZKIEWICZ z Piły.


Wyróżnienia otrzymali:

pan Krzysztof JUREWICZ z Dolaszewa

pani Beata ŻYCKA z Piły

pani Anna KACZMAREK z Jaraczewa.GRATULUJEMY!!!

Tekst dyktanda

O wczesnowiosennym poranku przylaszczki, znużone nie najkrótszym oczekiwaniem na choćby quasi-dodatnią temperaturę, z wolna wychynęły przy dróżce spopod lekko rozpulchnionej ziemi. To stąd, to zowąd słychać też było ścichły szelest śnieżyczek przebiśniegów wyrzynających się tu i ówdzie na przekór nie najkorzystniejszej aurze.

Znienacka nad świeżo zorany ugór nadciągnęły z klangorem żurawie, powracające zza Morza Śródziemnego, z Afryki Północnej, a ściślej z południowego Sudanu. Okrążywszy pole, niespiesznie lądowały tuż-tuż obok zszarzałej miedzy i, wytrzeszczając oczy, wypatrywały żeru. Z rozrzewnieniem wspominały zżerane wcześniej słodkowodne szczeżuje znad Nilu.

Dżdżownice, te najbardziej znane skąposzczety, dotąd przeżuwające spokojnie próchnicę, czym prędzej dały nura w głąb gleby, by uniknąć nie miłego, lecz wręcz zabójczego kontaktu z ptakami wszystkożercami. Przerażone śnieżnobiałe śnieżyczki pragnęłyby jak najrychlej wrócić do swoich zimowych pieleszy, lecz matka natura nie wyposażyła ich w mechanizm pozwalający na taką ekstrawagancję. Przylaszczki czuły się nieco bezpieczniejsze z powodu swoich zimozielonych liści, teraz wprawdzie jasnozielonych, ale przykrytych ciemnoniebiesko-fioletowymi kwiatami, tylko co nieco różniącymi się od barwy otoczenia. Ach, niechżeżby się tu pojawił jakikolwiek zwierz, który zharatałby bruzdy i wypłoszył przebrzydłe żurawie – zamruczał zmurszały strach na wróble, z nagła nadwerężony podmuchem wiatru od żurawich skrzydeł-wahadeł.

O, niezmierzone są wyroki natury! Bo oto w okamgnieniu spoza kępy modrzewi wybieżała ku polu wataha loch i odyńców, najpewniej w okresie rui, bo goniących pospołu, i nie zważając na struchlałą kwietną florę i żurawią faunę, przegalopowała przy dróżce i przez ugór. Strwożone żurawie wzbiły się ku horyzontowi, tworząc klucz, a drobnolistne kwiatki stulając listki, przychyliły się co najbliżej do gruntu. Dżdżownice zaś, słysząc tętent nad sobą, pozostały nieporuszone w swojej ekstrakryjówce.

Po półgodzinie można by rzec, że wszystko wróciło do normy, gdyby nie sponiewierany strach na wróble, który nie przeżył tej superdobrej zmiany.

Archiwum

Archiwalne konkursy ortograficzne Pilskie Dyktando 500:

2016 2015 2014 2013