O dyktandzie

Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” oraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi zapraszają mieszkańców Piły i regionu pilskiego do udziału w VII edycji konkursu ortograficznego DYKTANDO 500 o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

Konkurs odbędzie się 6 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Sali Miejskiej w Pile, ul. Dąbrowskiego 8.

Autorem tekstu dyktanda jest prof. Andrzej Markowski – przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Na zwycięzców zmagań ortograficzno - interpunkcyjnych czekają wartościowe nagrody.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 kwietnia 2019 r.

Podejmij wyzwanie! Zostań Mistrzem Ortografii!

Regulamin

Regulamin otwartego konkursu ortograficznego dla dorosłych DYKTANDO 500 o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

ORGANIZATORZY

 1. Organizatorami konkursu ortograficznego dla dorosłych DYKTANDO 500 pod patronatem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk są Regionalne Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile oraz Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter dyktanda, mogą wziąć w nim udział mieszkańcy miasta Piły i powiatów: pilskiego, złotowskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, szczecineckiego i  wałeckiego, którzy ukończyli 16 lat, oraz zaproszeni goście.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie 500 jest zarejestrowanie się przez wypełnienie zgłoszenia
  do 3 kwietnia 2019 r. i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu.
 3. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, wypełniając formularz na stronie www.dyktando.pila.pl.
 4. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 500 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr …
 5. Organizatorzy do dnia 5 kwietnia 2019 r. zamieszczą na stronie www.dyktando.pila.pl pełne listy zakwalifikowanych do konkursu.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży ani kosztów noclegu.
 7. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora konkursu w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
 8. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

JURY

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Jury złożone z nauczycieli języka polskiego w Pile pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego – Przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
 2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności prawidłowym przebiegiem Dyktanda 500, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem kwestii spornych związanych z przebiegiem Dyktanda 500.
 3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs odbędzie się w 6 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Sali Miejskiej w Pile przy
  ul. Dąbrowskiego 8.
 2. Rejestracja uczestników konkursu 6 kwietnia 2019 roku od godziny 9.30. Uczestnicy będą wpuszczani do sali po okazaniu dokumentu tożsamości.
 3. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
 5. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
 7. Prace sprawdzać będzie komisja złożona z nauczycieli polonistów miasta Piły.
 8. Dyktowany tekst uczestnicy zapiszą otrzymanym długopisem, na otrzymanym papierze, możliwie wyraźnie.
 9. W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy uwzględnione w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w nim zasadami. Ten słownik będzie też służył jako źródło kryteriów poprawności w trakcie sprawdzania zapisów podyktowanego tekstu.
 10. O zwycięstwie w konkursie zdecyduje mniejsza liczba błędów. Gdyby w dwóch lub
  w większej ilości zapisów wystąpiło tyle samo błędów, Jury – aby wyłonić zwycięzcę – uwzględni ich jakość. Gdyby dwa lub więcej zapisów nie zawierało żadnego błędu, jury w celu wyłonienia zwycięzcy uwzględni walory estetyczne zapisów. W razie niejednomyślności Jury rozstrzyga głos przewodniczącego.
 11. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
 12. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
 13. Ogłoszenie werdyktu nastąpi 6 kwietnia 2019 roku ok. godz. 13.00 w Sali Miejskiej w Pile przy  ul. Dąbrowskiego 8.
 14. Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą rzeczową ufundowaną przez Prezydenta Miasta Piły i Dyplomem Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej. Nagrodzonych zostanie również kolejnych pięciu laureatów – zdobywcy II i III miejsca oraz 3 wyróżnionych.
 15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne przewidziane lub na ich ekwiwalent pieniężny, przy czym wolne od podatku dochodowego są nagrody rzeczowe do wysokości 2000 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu.
 3. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących Dyktando 500 postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile oraz na stronie internetowej www.dyktando.pila.pl oraz www.rck.pila.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
 6. Autorstwo zapisów podyktowanego tekstu może zostać ujawnione tylko za pisemną zgodą ich autorów.
 7. Wgląd do własnego zapisu w dniu konkursu będą mieli uczestnicy pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na publiczne ujawnienie swego autorstwa.
 8. Wszystkie zapisy podyktowanego tekstu zostaną złożone w archiwum w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.

 

Organizatorzy konkursu

Lista uczestników

Mariola Miszewska-Golisz
Mateusz Golisz
Anna Kaczmarek
Łucja Hermann
Bożena Kleszcz
Urszula Kaczmarek
Ewa Jabłońska
Ewa Michalska-Osesek
Adam Mądrzak
Przemysław Efimenko
Aleksandra Ratajczak
Weronika Szarek
Alan Jabłoński
Ewa Purgiel
Aleksandra Kucharczyk
Krzysztof Jurewicz
Estera Cichoń
Maria Karaszewska
Beata Bednarska
Dominika Dąbrowska
Kamilla Lewandowska
Elżbieta Podgajna
Robert Łaski
Julia Piec
Justyna Wieczorek
Aleksandra Chwiesiukowicz
Wiktoria Karczewska
Magdalena Kajkowska
Rafał Górzny
Bożena Wiśniewska
Natalia Wolska
Barbara Milanowicz
Małgorzata Kaźmierczak
Ewa Steindel
Anna Podgórska
Matylda Molska
Marta Lewenda
Ariana Buszkiewicz
Krzysztof Chawziuk
Łukasz Krygie
Anna Krygie
Aleksandra Kralska
Anna Sluszkiewicz
Dariusz Tarlach
Teresa Piórkowska
Julia Kuśniar-Zielińska
Paulina Barycza
Sonia Zielonka
Katarzyna Polachowska
Krzysztof Bednarz
Agnieszka Bednarz
Beata Życka
Jan Cieślik

Lista zwycięzców

Znamy już zwycięzców VII edycji „Dyktanda 500”:

MISTRZEM ORTOGRAFII ZIEMI PILSKIEJ 2019 

została:
Pani Beata BEDNARSKA z Piły

II miejsce zajęła

Pani Katarzyna POLACHOWSKA z Piły

III miejsce zdobyła 

Pani Aleksandra KUCHARCZYK z Piły

 

Wyróżnienia otrzymali:

Pani Bożena KLESZCZ z Piły

Pani Kamila Lewndowska z Piły

Pan Krzysztof JUREWICZ z Dolaszewa

Tekst dyktanda

Moje niedoceniane  koleżanki współżaczki!  Przeczytajcie ten list manifest i nie wahajcież się poprzeć  naszych doprawdy sprawiedliwych  dążeń do  równości w  edukacji.  

Jakżeż byłyśmy przez stulecia postponowane w tej kwestii!  Zrazu w wiekach średnich: czy ktokolwiek bądź ośmieliłby się natenczas napomknąć o tym, iż  dziewczęta  mają prawo  do nauki, chociażby w miniszkółkach przyklasztornych?

Renesans był pod tym względem zaprawdę  niby-rewolucyjny, boć  przecież  żadnemu dziewczęciu na Akademii Krakowskiej studiować nie pozwolono. Chyba że któraś, co sprytniejsza i ekstraprzebiegła, w chłopięce szaty przyodziana, a zatem w pacholę przedzierzgnięta, mądrości dla mężczyzn li tylko zastrzeżone chłonąć z rzadka mogła.  Nie inaczej było w burzliwych dekadach reformacji i kontrreformacji.  Ani w gimnazjach prowadzonych przez innowierców, na przykład luteranów, kalwinów czy arian,  ani w tych co nieco późniejszych, zakładanych przez ojców jezuitów, nas, dziewcząt nie edukowano.

Czyżby zmiana się dokonała w Collegium Nobilium księdza Konarskiego? A gdzieżby tam! Uczona białogłowa  niezmiennie jawiła się jako horrendum, po trosze babochłop, a po części baba-jaga.  Jakiż to despekt dla płci nadobnej, że nazwa „wiedźma”, co wprzódy po prostu kobietę wiedzącą  oznaczała,  rychło stała się synonimem  megazłej quasi-czarownicy.  I nie lepiej było w zasadzie aż do końca  Pierwszej Rzeczypospolitej.

Dopiero z początkiem wieku pary i elektryczności  nasze przodkinie ze średnio sytuowanych rodzin mogły były na prywatnych pensjach wdrażać się do tak zwanego życia w rodzinie.  Po prawdzie spomiędzy nich niełatwo byłoby wyłuskać takie, w których  kształcono by na sposób dzisiejszy, ale jednakowoż postęp był podówczas wcale widoczny. Chociaż wstęp na Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, nie mówiąc już o rosyjskim Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, był jeszcze w ostatnim ćwierćwieczu dziewiętnastego stulecia  nad wyraz trudny, co sprawiało, że nasze superrodaczki  wyjeżdżały studiować do Zurychu, Lozanny, Heidelbergu, Getyngi czy Brukseli. Tak jak niezapomniana Agnieszka Niechcicówna z powieści rzeki Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”.  

Dużośmy już dotąd osiągnęły, ale walka o równouprawnienie edukacyjne jeszcze niezakończona. To cóż, że na filologiach jest nas ho ho ile więcej niż panów,  skoro na politechnikach ciągleśmy w mniejszości, o uczelniach okołowojskowych nie wspominając.

Bojujmyż więc dalej, my, współczesne sufrażystki, tusząc co dzień, że trele-morele o blondynkach zdolnych inaczej, może nie w okamgnieniu, ale tuż-tuż po nieuniknionej batalii w Sejmie i Senacie RP, ukrócimy jako słowną brzeczkę wraz z démodé  dziś innymi gadkami szmatkami męskich niby-herosów. I zapamiętajmy to wcale nie naprędce utworzone motto: „Kobieta megakształcona wszystkiego w życiu dokona”!

Archiwum

Archiwalne konkursy ortograficzne Pilskie Dyktando 500:

20182017 2016 2015 2014 2013